Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka baterija za GPS uređaje