Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka čeličnog lima za izradu poklopaca za šahtove