Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka elektro materijala sa uslugom instalacije