Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka građevinskog materijala (limeni pokrov, oluci)