Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektro opreme u prostoru Garaža u Šumariji Novi Travnik