Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja elektro opreme za kontejner na Sebešiću