Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja lima i ostalog potrebnog materijala za šadrvan u krugu Šumarije Dobretići