Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja lima na nadstrešnici za cjepač u Šumariji Novi Travnik