Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja materijala potrebnog za adaptaciju ulaza u podrum zgrade direkcije Društva u Donjem Vakufu