Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja toplovodnog kalorifera u centralnom magacinu Bugojno