Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kancelarijske opreme (memory kartica)