Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka lima za krov i oluka, sa uslugom ugradnje