Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka opreme za kontejner čuvara