Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka plina i kisika