Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka Praktikuma za stvarna prava