Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova i materijala za putnička vozila