Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezervnih dijelova za cjepač Titan