Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka tri trimera