Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga izdavanja bankarskih garancija