Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga popravke boš pumpe teretnog vozila