Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije svih objekata Društva