Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade elaborata rušenja objekta u Dobretićima