Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga laboratorijske analize uzoraka tla