Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga izrade studije