Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade glavnog projekta saobraćajnog priključka za objekat Šumarije Novi Travnik