Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2018. godinu- usluga izrade idejnog i glavnog projekta za izgradnju objekta Šumarije Bugojno