Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavu usluga iz Anexa II Zakona o javnim nabavkama