Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda, Šumarija Kiseljak, LOT 4