Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, Šumarija Bugojno- LOT 1