Odluka Skupštine Društva o usvajanju plana poslovanja za 2020. godinu