Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3, 4 i 5 i odluke o poništenju postupka LOT 1, 2 i 6- nabavka nasipnog materijala