Odluke o poništenju postupka javne nabavke- usluge prevoza drvnih sortimenata LOT 3, LOT 4, LOT 5 i LOT 6